Privacybeleid

Privacyverklaring A&R Infra BV inclusief dochteronderneming BV Minibank

Uw privacy
A&R Infra BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop A&R Infra BV persoonsgegevens van relaties verwerkt w.o. (potentiële) klanten, leveranciers, onderaannemers en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt A&R Infra BV zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • Duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is A&R Infra BV, Waardsestraat 9a 5388 PP te Nistelrode.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor A&R Infra BV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt A&R Infra BV hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, functie, mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
  • Ben u een (potentiële) onderaannemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij onderaanneming is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen sturen of een opdracht bij u te kunnen neerleggen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt me u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. Tevens zijn uw persoonsgegevens en/of van uw medewerkers noodzakelijk voor de identificatieplicht, Wet Keten Aansprakelijkheid en Kwaliteit, Arbo en Milieu waaronder ISO en VCA.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Contactformulier of e-mail
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt A&R Infra BV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. 

Bewaartermijnen
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen en uw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
A&R Infra BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien A&R Infra BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop A&R Infra BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:
A&R Infra BV, Waardsestraat 9a, 5388 PP Nistelrode of e-mail info@ar-infra.eu.